Havacılık Emniyet Politikası

Havacılık Emniyeti SB Havacılığın ana yönetim işlevlerinden birisidir. Tepe yönetimimiz, havacılık emniyetinin işlevlerimizi yerine getirmede temel etkenlerden birisi olduğu konusunda kararlıdır.

En üst düzeyde havacılık emniyetinin sunulmasından başta yönetim kurulu başkan ve başkan yardımcısı olmak üzere her seviyedeki yönetici ve çalışanlarımız sorumludur.

Taahhütlerimiz:

• İnsan Faktörleri prensiplerini uygulamak,
• Hizmetlerimizin sağlanmasında en üst seviyede havacılık emniyet performansına erişmek amacıyla, yeterli şirket kaynaklarının havacılık emniyeti yönetim işlevine tahsis edildiğinden emin olmak için süreç ve stratejileri geliştirmek, uygulayamak ve sürekli iyileştirmek,
• Emniyetli uygulamaları teşvik etmek, etkin raporlama ve iletişim için bireyleri cesaretlendirmek, havacılık emniyeti yönetimine diğer fonksiyonları ile eş bir bakış açısı sunmak için yeterli kaynağı ayırarak havalık emniyetine destek vermek,
• İnsan faktörleri, iletişim, raporlama, yorgunluk ve stres yönetimi dahil personeli eğitmek ve bu kapsamda sürekli eğitim programı oluşturmak,
• Havacılık Emniyet Yönetiminin yönetici ve çalışanların asli sorumlulukları olduğundan emin olmak,
• SB Havacılığın emniyet performansının istenen seviyede olması için tüm çalışanların yetki ve sorumluluklarını açıkça belirlemek,
• Tüm işlevlerde güncel veri kullanmak, verileri usulüne ugun saklamak,
• İş süreçleri geliştirmek ve kalite PUKÖ döngüsü içerisinde bunları güncellemek,
• “Belgelendirilmemişse olmamıştır” ilkesi çerçevesinde havacılık emniyetine ilişkin hususları kayıt altına almak ve usulüne uygun arşivlemek,
• Ön alarak riskleri oluşumundan önce belirlemek ve uygun sekilde yonetmek ve emniyet performansını sürekli iyileştirmek için raporlama sistemi dahil, tehlike (hazard) tanımlama ve risk yönetim sistemi kurmak ve işletmek,
• Şüpheye yer vemeksizin büyük bir ihmal veya istemli olarak kuralların hiçe sayıldığı durumlar hariç, raporlama sistemiyle bir emniyet endişesini açığa çıkaranlar veya muhatabı olanlar hakkında bir işlem yapmamak,
• Mümkün olması durumunda asgari seviyenin ötesine de geçerek, ilgili ulusal ve uluslararası havacılık emniyet mevzuatı ile standartlara uymak,
• Mevzuat, standart ve şirket içi politika esas ve usullere uyumu denetlemek için iç denetim mekanizması teşkil etmek, personelin bu bağlamdaki denetleyici personel ile iş birliği yapmasını temin etmek,
• Havacılık emniyet strateji ve süreçlerinin uygulanabilmesini teminen yeterli yetkinlikte ve eğitilmiş insan kaynağı bulunduğundan emin olmak
• Bütün çalışanların yeterli havacılık emniyeti bilgi ve eğitimine sahip olduğundan, emniyet olayları için ehil olduklarından ve onlara yetenekleri ile orantılı görevler verildiğinden emin olmak,
• Yapılan her türlü işleme ilişkin bilgiyi depolamak, analiz etmek yorumlamak, eğilimleri gözlemek, ilgili paydaşlarla paylaşarak sisteme geri besleme sağlamak,
• Havacılık emniyetine dair amaç ve hedefleri sürekli gözleyerek ve ölçerek, onları düzenli gözden geçirerek ve ayarlamalar yaparak, emniyet performansımızı sürekli geliştirmek ve bu hedeflere ulaşmak konusunda azimli olmak,
• Gerçekçi emniyet performans göstergesi (SPI) ve hedefleri koymak, bunları ölçmek,
• Kendi operasyonlarımızı desteklemek amacıyla şirket dışından ikmal edilen hizmet ve ürünlerin tarafımızdan konmuş emniyet performansına uyduğundan emin olmak.